statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia
„SIÓDEMKA”

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie ustanowione niniejszym statutem przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SIÓDEMKA”; w dalszej części dokumentacji zwane jako Stowarzyszenie

„Siódemka”.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” Dz.U. z2001r., nr79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji określonych celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz polepszenia bytu oraz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, stwarzanie warunków do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, integracja w środowisku poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym.

§7

Dla realizacji powyższego celu podstawowego Stowarzyszenie przewiduje:

a) wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” w Katowicach poprzez:

 • organizowanie imprez charytatywnych(przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez masowych)
 • organizowanie wystaw i aukcji prawykonanych przez podopiecznych,
 • pozyskiwanie sponsorów,

b) gromadzenie zbiorów dokumentujących twórczość osób niepełnosprawnych dla celów popularyzatorskich i naukowych,

c) uwrażliwianie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez:

 • media,
 • publikacje, plakaty, broszury, ulotki itp.

d) działania zmierzające do utworzenia miejsc czasowego pobytu wspomaganego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

e) organizowanie imprez kulturalnych ,rekreacyjnych o charakterze integracyjnym (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

f) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin:

 • grup wsparcia,
 • usług domowych,
 • doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej,
 • pozyskiwanie wolontariuszy.

§8

Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. działalność nieodpłatną:

a. inicjowanie działań gwarantujących zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, edukacji, rehabilitacji, udziału w kulturze, sporcie i rekreacji, w integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,

b. prowadzenie różnorodnych usług, akcji sezonowych oraz poradnictwa i doradztwa osobom z upośledzeniem umysłowym i ich rodzinom,

c. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w stosunku do wolontariuszy przez profesjonalistów,

d. prowadzenie działalności informacyjnej,

e. współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych,

f. współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,

g. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszeniach

h. inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

2.Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie;

a .Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

b. Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

c. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie;

a. Działalność organizatorów turystyki,

b. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna, zgodnie z ustawą, może uzyskać tylko status członka wspierającego.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych,

b. członków wspierających,

c. członków honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna która chce wspierać działalność statutową Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji statutowych zadań i rozwoju Stowarzyszenia.

§10

Nabycie członkostwa powstaje;

a. dla założycieli – z datą zarejestrowania Stowarzyszenia,

b. dla innych- z datą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd, przy czym dla członków zwyczajnych po podpisaniu pisemnej deklaracji,

c. dla członków wspierających- na pisemny wniosek zainteresowanego,

d. członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b. zgłaszania wniosków merytorycznych i organizacyjnych w ramach działalności statutowej stosownym organom stowarzyszenia,

c. udziału w działalności Stowarzyszenia, korzystania z pomocy doradczej, prawnej i finansowej stowarzyszenia, w ramach regulaminu wewnętrznego, a także do korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,

d. składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.

2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§12

1. Do obowiązków członka należy:

a. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

b. aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z zadeklarowaną osobistą aktywnością na rzecz Stowarzyszenia,

c. regularne opłacanie składek członkowskich; zaleganie z opłatą składek za okres dłuższy od jednego roku może być podstawą wykreślenia członka ze Stowarzyszenia,

d. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz promowanie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie poprzez ukazywanie i realizowanie zasad etycznych.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia – z dniem wskazanym w piśmie,

b. śmierci członka – z dniem śmierci,

c. wykreślenia- z powodu rażącego naruszania postanowień statutu, z dniem uprawomocnienia się decyzji o wykreśleniu,

d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Komisja Rewizyjna,

c. Zarząd

Walne Zebranie Członków

§15

1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

§16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieprzewidzianych dla innych organów Stowarzyszenia,
a w szczególności;

a. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej,

b. wybór i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej,

c. wybór i odwoływanie Członków Zarządu,

d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Organów statutowych Stowarzyszenia,

e. udzielanie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy

f. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g. ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów wpłat oraz przysługujących ulg we wpłatach,

h. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu,

i. podejmowanie uchwał o dopuszczalnym poziomie zadłużenia

§17

1. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie do 1-go miesiąca od uzyskania informacji o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 1 września.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, Zarząd obowiązany jest zwołać także na żądanie:

a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b. 1/10 liczby członków.

5. Żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w ust. 4 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli by to nie nastąpiło, wówczas prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków mogą również żądać umieszczenie oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 12 dni przed terminem Zebrania.

§18

1. Organ uprawniony zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez zawiadomienie pisemne o tym wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału, z podaniem miejsca i czasu oraz porządku obrad, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem za potwierdzeniem odbioru.

2. W przypadku zgłoszenia do porządku obrad spraw dodatkowych, uzupełniony porządek obrad winien być podany do wiadomości uprawnionym na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§19

1. Walne Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, w obecności co najmniej 30 % wszystkich uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyborów jak i odwołań do i z organów Stowarzyszenia. Na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania, głosowanie tajne może być zarządzone także w innych sprawach.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw wskazanych w ust. 4. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania Członków odbywa się w drugim terminie, który następuje 30 minut po pierwszym bez względu na liczbę obecnych.

4. Dla ważności uchwały o zmianie Statutu oraz o likwidacji Stowarzyszenia, wymagane jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów przy obecności 40 % uprawnionych do głosowania.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

6. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy są odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie obrad.

7. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej przez 10 lat.

Komisja Rewizyjna

§20

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, na okres 4 lat.

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:

a. zrzeczenia się mandatu,

b. odwołania przez organ który dokonał wyboru,

c. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

4. Na miejsce członka Komisji Rewizyjnej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru uzupełniającego. W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany 1 członek.

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a. sprawowanie bieżącej kontroli nad całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia,

b. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,

c. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, zbycia nieruchomości, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

d. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych, oraz wystąpienia z nich,

e. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu,

f. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

g. rozpatrywanie skarg na działalność członków Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia, wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia. W czynnościach bezpośrednio kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać w zespołach dwuosobowych upoważnionych przez Komisję Rewizyjną.

7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków, w terminie do dwóch tygodni od daty wyboru. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Kolejne Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej dwa razy w roku, jednakże w przypadkach nadzwyczajnych, na wniosek Zarządu, winno być zwołane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Zarząd

§21

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa i jego Zastępcy, powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy.

3. Walne Zebranie Członków może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, oraz reprezentuje go na zewnątrz. Na zewnątrz reprezentuje go dwóch członków zarządu, a w sprawach finansowych Prezes i skarbnik.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Stowarzyszenia, oraz ewentualnych skreśleń,

c. prowadzenie rejestrów członków,

d. zawieranie umów cywilno-prawnych i pracowniczych,

e. prowadzenia gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych programów działania, powoływania i rozwiązywania zespołów problemowych, zespołów organizacyjnych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,

f. zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

h. współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi,

i. prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, stosownie do obowiązujących przepisów,

j. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,

k. powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw i pism Stowarzyszenia w formie drukowanej i elektronicznej,

l. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§23

1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy majątek trwały i obrotowy z:

a. składek członków,

b. darowizn, subwencji, cesji majątkowych i zapisów,

c. dochodów z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych),

d. wpływów z działalności statutowej,

e. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

2. Stowarzyszenie deklaruje się sprostać warunkom do otrzymywania dotacji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych,

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

5. Statut lub akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 1 i4, zabraniają;

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub o cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian w statucie Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia.

§24

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 40 % uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§25

1. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach oraz kodeks cywilny.

2. Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 28.09.2013r.